โครงการพัฒนาพฤติกรรมด้านการบริการ  ทักษะการสื่อสาร  และการทำงานเป็นทีม เพื่อให้คณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งความปรองดองสมานฉันท์

เมื่อวันที่  28  ธันวาคม  2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัดโครงการพัฒนาพฤติกรรมด้านการบริการ  ทักษะการสื่อสาร  และการทำงานเป็นทีม เพื่อให้คณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งความปรองดองสมานฉันท์ และการมีส่วนร่วมภายในหน่วยงานและองค์กร โดยมีกิจกรรม เล่นเกมส์ฝึกสมาธิ ให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในเกมส์ กีฬาแชร์บอล กีฬาฟุตบอล ฯลฯ เป็นต้น

คอมเมนท์