โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2559

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2559 “การป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน/หมู่บ้าน” โดยได้มี นางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ยังมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. อสม.และ อปพร. ผู้นำชุมชน ของตำบลบางขันหมาก รวมทั้งเจ้าหน้าที่ และ พนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เข้าร่วมรับฟังการอบรมในครั้งนี้ด้วย

 

  

  

  

  

  

คอมเมนท์