“การประชุมประชาคม” ปี 2560

เมื่อวันที่ 6- 10 มีนาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จัดโครงการเวทีประชาคมระดมความคิด รับฟังปัญหา พัฒนาท้องถิ่น จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ปี และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ( พ.ศ. 2561-2564) ภายใต้เขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก โดยมีประชาชนในชุมชนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น และออกเสียงมติอย่างเป็นจำนวนมาก

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 

คอมเมนท์