ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.. 2558 ดังต่อไปนี้ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

คอมเมนท์