สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2558

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยประกาศสอบราคาโครงการต่างๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 ซึ่งสามารถให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้จากสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 วรรค 1(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2545 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารจึงประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คอมเมนท์