สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2559

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยประกาศสอบราคาโครงการต่างๆ ประจำเดือน กันยายน 2559 ซึ่งสามารถให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้จากสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 วรรค 1(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2545 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารจึงประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2559 ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คอมเมนท์