รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

ตามประกาศของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตผ. 0004/ว97 ลว 19 มี.ค.2546 เรื่อง การรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2548 โดยให้หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ัดให้ีการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัิตงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างแล้วรายงานผลเป็นประจำทุกไตรมาส ภายใน 30 วัน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จึงขอส่งรายงานการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ตามเอกสารแนบท้ายนี้

คอมเมนท์