ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 เพื่อเป็นกรอบในการกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง และการใช้ตำแแหน่งในการบริหารงานให้สอดคล้องเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจ จึงประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์