แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ตามประกาศของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ส่วนราชการจัดทำแผนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี แล้วนั้น บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติเมื่อวันที่ 28 ก.ย.2560 และแบบผด.5 ดังรายละเอียดตามแนบ

คอมเมนท์