ผู้ดูแลเว็บไซต์

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ร่วมกับประชาชนบางขันหมากจัดกิจกรรมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ณ ชุมชนคุณธรรมวัดอัมพวัน ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ร่วมกับประชาชนบางขันหมากจัดกิจกรรมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ณ ชุมชนคุณธรรมวัดอัมพวัน ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4)  เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานของงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  โดยรวบรวมปัญหาที่ต้องการดำเนินการแก้ไข  ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  และผู้มีส่วนได้เสียของงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดทำกลุ่มข้อมูลปัญหา/ความต้องการพัฒนา  และกำหนดประเด็นการพัฒนาขึ้น  เพื่อครอบคลุมทุกมิติของการพัฒนา  ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพการศึกษาและความรู้ทางด้านศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ด้านการส่งเสริมการพัฒนาด้านบุคลากร  ส่งเสริมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ส่งเสริมพัฒนาการและอนามัยเด็ก  รวมทั้งการพัฒนาด้านอาคารสถานที่ส่งแวดล้อมภายในศูนย์  และด้านความปลอดภัย   ด้านวิชาการและกิจกรรมหลักสูตร  ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน  ซึ่งเป็นมาตรฐานการการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันเป็นกรอบดำเนินการที่นำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนา  กำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  เพื่อให้เกิดภาพความสำเร็จของวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้กำหนดให้มีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ตามวันและเวลาดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารรส่วนตำบล เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ และเป็นการรับฟังปัญหาความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารราชการ จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ขอประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 4 ลบ.ม. 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัพท้าย ขนาด 4 ลบ.ม. 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น มีผู้ชนะการเสนอราคาโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

กิจกรรม “แปลงขยะ ปันบุญ”

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จัดกิจกรรม “แปลงขยะ ปันบุญ” โดยทางอบต.ได้นำเงินรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลที่ทุกท่านได้บริจาค มาซื้อเทียนพรรษา และ ถวายผ้าป่า เพื่อถวายแด่วัด ในเขตตำบลบางขันหมาก

จ้างออกแบบงานก่อสร้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก มีความประสงค์จะจ้างออกแบบงานก่อสร้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยมีราคากลางค่าจ้างผู้ให้บริการออกแบบงานก่อสร้างในครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 415,553 บาท ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่เอกสารแนบท้ายประกาศ

ยกเลิกประกาศจ้างออกแบบงานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เรื่องจ้างออกแบบงานก่อสร้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากขอยกเลิกประกาศดังกล่าว เนื่องจาก ข้อมูลผิดพลาด 

จ้างออกแบบงานก่อสร้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก มีความประสงค์จะจ้างออกแแบบงานก่อสร้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยมีราคากลางค่าจ้างผู้ให้บริการออกแบบงานก่อสร้างในครั้งเป็นเงิน 415,553 บาท โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 4 ลบ.ม. 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก มีความประสงค์ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบบรรทุกแบบอัดท้าย ขนาด 4 ลบ.ม. 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ขอบเขตงาน TOR โครงการจ้างออกแบบก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) เพื่อให้การปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากรองรับการปฏิบัติงาน และความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวยังไม่มีแบบรูปรายการที่จะใช้ดำเนินการก่อสร้าง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดจ้างที่ปรึกษาออกแบบเพื่อให้ได้แบบรูปรายการ และรายการประกอบแบบที่สามารถนำไปก่อสร้างได้ จึงกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างออกแบบงานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เรื่องประกวดราคาจ้างออกแบบงานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 นั้น ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว เนื่องจากข้อมูลผิดพลาด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ตารางแสดงวงเงินโครงการจ้างออกแบบก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ขอแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางการจ้างออกแบบ วงเงิน 450,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกวดราคาจ้างออกแบบงานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างออกแบบงานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รางกลางของงานจ้างทั้งสิ้น 415,553 บาท ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบท้ายประกาศ

ขยายเวลาประกาศรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563

ตามที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ. 2563  กำหนดให้เริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง      ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไปนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก สามารถดำเนินการภายในระยะเวลาที่กฎหมายและระเบียบซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 กำหนดได้อย่างถูกต้อง และป้องกันมิให้ผู้เสียภาษีละเมิดกฎหมายรวมถึงเจ้าหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนดระยะเวลาที่มีในกฎหมายนี้     จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 14 วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  เห็นควรให้ขยายกำหนดเวลาการดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดระยะเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการดำเนินการแจ้งบัญชีรายการที่ดินสิ่งปลูกสร้าง     (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2563 ออกไปจนกว่ากฎหมายลำดับรองจะดำเนินการแล้วเสร็จมีผลบังคับตามกฎหมาย หากผู้เสียภาษีมีข้อสงสัยประการใด  โปรดติดต่อ ฝ่ายจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก หรือโทรสอบถามที่หมายเลข 0 3678 4619