ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2566

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมา่ก ได้กำหนดประชุมสภา โดย นายสมเกียรติ์ พันธุ์ชื่น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้เปิดประชุมและได้แจ้งระเบียบวาระการประชุมสภา ให้กับผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบ พร้อมทั้งรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก และเสนอเรื่องพิจารณาในวาระต่าง ๆ  

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น จึงขอยกเลิกตามประกาศต่อไปนี้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ลูกรัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการซื้อวัสดุก่อสร้าง (ลูกรัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคาตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการจัดทำป้ายไวนิล โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจ้างบริการจัดทำป้ายไวนิล โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคาตามเอกสารแนบท้าย

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก มีความประสงค์ประกวดราจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานงอค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ตารางแสดงวงเงินโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ บก.01 (356 …

การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อให้การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ

เพื่อให้การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย