ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจ้างบริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจงนั้น มีผู้เสนอราคาชนะ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องทำงาน ห้องน้ำ สำนักงานอบต.บางขันหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจ้างปรับปรุงห้องทำงาน ห้องน้ำ สำนักงานอบต.บางขันหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้เสนอราคาชนะ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 และมาตรา 37 วรรคห้า ให้อัตรภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเดิม 4 ประเภท ปี พ.ศ.2565-2566 มีอัตราเท่าเดิมนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เห็นว่า เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ จึงประชาสัมพันธ์อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัดทำราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ให้ผู้เสียภาษีชำระภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 หากเจ้าของที่ดินเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถยื่นคำร้องคัดค้าน และหาไม่ปรากฎรายชื่อสามารถติดตามตรวจสอบข้อมูลในประกาศน ได้ที่ฝ่ายจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก โทร 036-784619 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้เสนอราคาชนะ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐง ในเขตอบต.บางขันหมาก จำนวน 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐง ในเขตอบต.บางขันหมาก จำนวน 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้เสนอราคาชนะ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้เสนอราคาชนะ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการเลือกตั้ง (กปน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการเลือกตั้ง (กปน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้เสนอราคาชนะ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก หมู่ที่ 5 ใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก หมู่ที่ 5 ใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้เสนอราคาชนะ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย