การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นั้น บัดนี้การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย

การกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จึงอาศัยตามอำนาจตามความนัยมาตรา 15 และ 25 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 จึงประกาศกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานตจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นั้น บัดนี้ การรับสมัครฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายมีผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานตจ้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นั้น จึงกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

แผนเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและ แรงจูงใจ ในการทํางานของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566

องค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก ได้แต่งตั้งคณะทํางานเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร องค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก เพื่อรับผิดชอบ กํากับ ติดตามความก้าวหน้าของผลการดําเนินงาน จึงได้จัดทําแผนเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพัน ความพึง พอใจและแรงจูงใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 และแผนปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ขึ้นเพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดําเนินงานต่อไป

แผนการพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ( พ.ศ. 2564 – 2566 )

การจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก นั้น ได้คํานึงถึง ภารกิจ อํานาจหน้าที่ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของตนเอง รวมทั้งบทบาทขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยได้กําหนดหลักสูตรการพัฒนา สําหรับบุคลากรแต่ละตําแหน่ง ให้ได้รับการพัฒนาในหลาย ๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง ด้าน การบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก ต่อไป

ประมวลจริยธรรม ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2564

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก ลงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามนัยมาตรา ๗๗ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไปแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ องค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก จึงให้ยกเลิกประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมที่อ้าง ถึง และให้จัดทําเป็นประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมากแทน เพื่อเป็น เครื่องกํากับความประพฤติของข้าราชการในสังกัด ตามประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี้

ประมวลจริยธรรม ของ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก พ.ศ.2564

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติให้มีประมวล จริยธรรมเพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษตาม ความร้ายแรงแห่งการกระทําทั้งนี้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการ กระทําผิดทางวินัย

ประมวลจริยธรรม ของ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก พ.ศ.2564

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติให้มี ประมวลจริยธรรมเพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง กําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทําทั้งนี้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง จริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทางวินัย

แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง เป็นหลักเทียบการ ประพฤติ การปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามของบุคลากรในองค์การแต่ละองค์การ การปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ จริยธรรมนั้น สอดคล้องตามหลักศีลธรรมความโปร่งใส การให้บริการที่ดี การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและการพัฒนาตนเอง ส่งผลให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก

องค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก จึงได้จัดทําแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตเพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 เพื่อเป็นกรอบในการกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง และการใช้ตำแแหน่งในการบริหารงานให้สอดคล้องเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจ จึงประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายอ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล

โดยที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลได้กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล พ.ศ. 2559 กําหนดให้องค์การบริหารสว่ นตําบลบางขันหมาก ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ พนักงานส่วนตําบล ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการ ประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน องค์การบริหารสว่ นตําบลบางขันหมากจึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของ พนักงานส่วนตําบล สําหรับรอบการประเมินประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563 ) ดังนี้

โครงการเชิดชูเกียติพนักงานส่วนตําบล พนักงานครู ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2563

ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและ จริยธรรมของข้าราชการพนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้แนวทางและวิธีการดําเนินการ เพื่อให้มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก จึงได้ดําเนินการจัดทําโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตําบล พนักงานครู ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2563 มีวัตถุประสงค์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ พนักงานส่วนตําบล พนักงานครู ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2563

หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก พ.ศ. 2563

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน ตําบลบางขันหมาก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พ.ศ.2563

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติการใช้ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พ.ศ.2562 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัดทำระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พ.ศ.2563 เพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พุทธศักราช 2563

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2547 ไปแล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จึงให้ยกเลิกประกาศมาตรฐานทางคุณะรรมและจริยธรรมที่อ้างถึงและให้จัดทำเป็นประมวลจริยธรรมของข้าราชการฯ แทน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย