การแบ่งมอบหน้าที่รับผิดชอบในส่วนต่างๆ ของอบต.บางขันหมาก ปี 2563

ตามประกาคณะกรดรมการรพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์แและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานของบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล จึงขอแบ่งงานความรับผิดชอบของส่วนราชการ โดยมีรายละเอียดรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบงานในส่วนต่างๆ ของอบต.บางขันหมาก ปี 2562

ตามประกาคณะกรดรมการรพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์แและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานของบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล จึงขอแบ่งงานความรับผิดชอบของส่วนราชการ โดยมีรายละเอียดรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

การแบ่งมอบหน้าที่รับผิดชอบในส่วนต่างๆ ของอบต.บางขันหมาก ปี 2561

ตามประกาคณะกรดรมการรพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์แและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานของบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล จึงขอแบ่งงานความรับผิดชอบของส่วนราชการ โดยมีรายละเอียดรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เพื่อให้การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี จึงกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการในกระบวนงานบริการประชาชน ดังต่อไปนี้