เชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา ตามวันและเวลาดังกล่าว

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารท้องถิ่นให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 2561-2565

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เพื่อตรวจติดตามและประเมินผลงานตามแแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 2561-2565 ซึ่งได้นำเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้น    เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อม การแจ้งเตือนภัย และการดำเนินการช่วยเหลือให้แก่หน่วยงาน  ในระดับท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ข้างเคียง ตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังเกิดภัย ถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ และสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิต   และทรัพย์สิน รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป