ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2566

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมา่ก ได้กำหนดประชุมสภา โดย นายสมเกียรติ์ พันธุ์ชื่น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้เปิดประชุมและได้แจ้งระเบียบวาระการประชุมสภา ให้กับผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบ พร้อมทั้งรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก และเสนอเรื่องพิจารณาในวาระต่าง ๆ  

โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ตำบลบางขันหมาก ประจำปี 2566

วันที่ 13 เมษายน 2566 เวลา 11.00 น. นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองลพบุรี เป็น ประธานเปิดโครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ตำบลบางขันหมาก ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีงามแก่ประชาชน เยาวชนไทย เป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบต่อไป ทั้งนี้ยังให้ผู้สูงอายุได้เห็นคุณค่าของตนและให้ลูกหลานได้แสดงความกตัญญูกต่อเวทีต่อผู้มีพระคุณ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก   สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ขอนัด ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก   สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก       โดยวาระการประชุม ได้แจ้ง นโยบายงดรับของขวัญของรางวัล เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) ประจำปี 2566 เรื่องแผนการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง

การขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.30 น. อบต.บางขันหมาก ได้จัดให้มีการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 ขึ้น โดยมี ผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ชี้แจงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ No Gift Policy โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy โดยการประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เสริมสร้างความโปร่งใส สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริต ของ อบต.บางขันหมาก ซึ่งในที่ประชุมได้รับทราบนโยบายและร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 13 มกราคม 2566 นางสาวสุฐาธรรม อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 ทั้งนี้ได้มีคณะท่านผู้บริหาร ประธานสภา และสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และคณะผู้ปกครอง ได้เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับการแข่งกีฬาในครั้งนี้ เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมกันแข่งขันกีฬาโยนบอลลงตระกร้า เตะบอลเข้าโกลหนู ตักไข่ใส่ลัง อุ้มน้องส่งเพื่อน

โครงการพัฒนาพฤติกรรมด้านการบริการ  ทักษะการสื่อสาร  และการทำงานเป็นทีม เพื่อให้คณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งความปรองดองสมานฉันท์

เมื่อวันที่  28  ธันวาคม  2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัดโครงการพัฒนาพฤติกรรมด้านการบริการ  ทักษะการสื่อสาร  และการทำงานเป็นทีม เพื่อให้คณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งความปรองดองสมานฉันท์ และการมีส่วนร่วมภายในหน่วยงานและองค์กร โดยมีกิจกรรม เล่นเกมส์ฝึกสมาธิ ให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในเกมส์ กีฬาแชร์บอล กีฬาฟุตบอล ฯลฯ เป็นต้น

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก นายสมเกียรติ์ พันธุ์ชื่น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 โดยมีนางสาวสุฐาธรรม อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก และนายธนู เพชรพรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมเพื่อรับรองการประชุมครั้งที่แล้วแจ้ง ร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและร่างข้อบัญญัติเรื่องการดำเนินการควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดบริเวณวัดโพธิ์ระหัตและ รพ.สต.บางขันหมาก

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนานำโดย นางสาวสุฐาธรรม อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก และคณะผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลบางขันหมาก อสม. ได้เข้าทำความสะอาดบริเวณวัดโพธิ์ระหัต และ รพ.สต.บางขันหมาก

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการกำจัดและคัดแยกขยะที่ต้นทางอย่างยังยืนเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม “ชุมชนสะอาดปราศจากมลพิษ”

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น.ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการกำจัดและคัดแยกขยะที่ต้นทางอย่างยังยืนเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม “ชุมชนสะอาดปราศจากมลพิษ” ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  นายสุทัศน์ หลีกพาล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลบางขันหมาก ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย โดยโครงการมุ่งเน้นให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนเพื่อเปลี่ยนขยะเปียกให้เป็นปุ๋ยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้และเป็นการกำจัดขยะและคัดแยกขยะที่ต้นทางกับนโยบายของรัฐบาล จากนั้น นายอำเภอ พร้อมคณะ ปล่อยแถวการเดินรณรงค์ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นางสาวสุฐาธรรม อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบล ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการ รพ.สต.

งานสืบสานประเพณีไทยรามัญเมืองลพบุรี ณ วัดอัมพวัน

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวสุฐาธรรม อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีไทยรามัญเมืองลพบุรี ณ วัดอัมพวัน ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี นายอำพล อังคภาภรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีไทยรามัญบางขันหมาก พร้อมด้วยว่าที่ ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอเมืองลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน เข้าร่วมสักการะรูปเหมือน หลวงปู่ทอกรัก สุุวณฺณสาโร จากนั้นเปิดขบวนแห่ไปตามเส้นทางภายในตำบลเพื่อให้ประชาชนได้กราบสักการะ