กิจกรรม Big Cleaning Day 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2564 โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมทั้ง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ที่ทำให้แก่ชุมชน ของตำบลบางขันหมาก… โดยทางอบต.ได้จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ให้กับหน่วยงาน สถานที่ต่าง ๆ ในตำบลบางขันหมากขึ้นเป็นประจำทุก ๆ เดือน

โครงการสืบสานประเพณีไทยรามัญ ประจำปี 2564

โครงการสืบสานประเพณีไทยรามัญ งานปิดทองชักรูปหลวงปู่ทอกลัก สุวรรณสาโร ประจำปี 2564 ณ วัดอัมพวัน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2564 โดยมี  นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีไทยรามัญบางขันหมาก ประจำปี 2564 โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิค 19 ณ วัดอัมพวัน  ตำบลบางขันหมาก  อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และชาวไทยเชื้อสายมอญ บ้านบางขันหมาก เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวจำนวนมาก สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการจัดขบวนชักพระรูปเหมือนหลวงปู่ทอ-กรัก สุวรรณณะสาโร ซึ่งท่านเป็นพระเถระ ที่เคร่งครัดต่อการปฏิบัติพระธรรมวินัย เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน  และอดีตเจ้าคณะตำบลบางขันหมาก ขบวนชักพระรูปเหมือนหลวงปู่ทอ-กรัก ขึ้น  เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มีโอกาส สักการบูชา เพื่อเป็นสิริมงคลต่อชีวิต รวมทั้งเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของพระคุณท่านอีกด้วย

ลอยผ้าป่าทางเรือมอญบางขันหมาก ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เข้าร่วมกิจกรรมประเพณี #ลอยผ้าป่าทางเรือมอญบางขันหมาก ครั้งที่ 19 ณ วัดอัมพวัน ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

สืบสานประเพณีตักบาตรน้ำผึ้งมอญบางขันหมากลพบุรี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก นำโดยนางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ร่วมงาน “สืบสานประเพณีตักบาตรน้ำผึ้งมอญบางขันหมากลพบุรี” ณ วัดอัมพวัน ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

กิจกรรม “แปลงขยะปัน ปันสุข”

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัดกิจกรรม “แปลงขยะ ปันสุข” โดยการรับบริจาค ขยะรีไซเคิล จาก ประชาชนชาวตำบลบางขันหมาก โดยรายได้จาการขายขยะรีไซลเคิล ทางกลุ่มได้จัดซื้อของเพื่อบริจาค ในสถานการณ์โควิด-19

จิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณศูนย์พักคอยตำบลบางขันหมาก

ในวันที่  17 สิงหาคม พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากนำโดย นางณัฐกานต์  เขื่อนจันทึก  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมเจ้าหน้าที่และพนักงาน ได้ร่วมกับ เจ้าหน้าฝ่ายปกครอง นำโดย นายสินาทร โอ่เอี่ยม นายอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบางขันหมาก ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ได้ทำความสะอาด บริเวณโดยรอบ ของศูนย์พักคอยตำบลบางขันหมาก  ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี

จิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณ วัดกลาง ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากนำโดยนายธนู เพชรพรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมเจ้าหน้าที่และพนักงาน ได้ร่วมกับ เจ้าหน้าฝ่ายปกครอง นำโดย นายสินาทร โอ่เอี่ยม นายอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบางขันหมาก ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ได้ทำความสะอาด บริเวณโดยรอบ วัดกลาง ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี

กิจกรรมโคกหนองนาโมเดล และร่วมจัดบูธ ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากได้ร่วม กิจกรรมโคกหนองนาโมเดล และร่วมจัดบูธ ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย   ณ ศูนย์การเรียนรู้ ๙ ตามรอยพ่อ  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและการนำไปใช้ปลูกพืช ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จัดโครงการ / กิจกรรมดีเด่นหรือมีความสำคัญ ตามมิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดที่ 4 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและการนำไปใช้ปลูกพืช  ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2564 ให้กับประชาชนในตำบลบางขันหมาก ได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

กิจกรรม “แปลงขยะปัน ปันบุญ”

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัดกิจกรรม “แปลงขยะ ปันบุญ” โดยการรับบริจาค ขยะรีไซเคิล จาก ประชาชนชาวตำบลบางขันหมาก โดยรายได้จาการขายขยะรีไซลเคิล ทางกลุ่มได้จัดซื้อเทียนพรรษา เพื่อถวายให้วัดในเขตตำบลบางขันหมาก และ ได้นำเงินร่วมเป็นเจ้าภาพถมดินปรับพื้นสนามกีฬาโรงเรียนวัดอัมพวัน 2 คันรถ