ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1

วันที่ 27 กันยายน 2565 นายสมเกียรติ์ พันธุ์ชื่น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 เพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว มีวาระการประชุมการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 และขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 และวาระอื่น ๆ  ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนับบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัดทำโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่สุนัขและแมวป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชม เป้าหมายดำเนินการตำบลบางขันหมาก หมู่ที่ 1-12 ระยะเวลาดำเนินการ ช่วงวันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2565

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 นายสมเกียรติ์ พันธุ์ชื่น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 โดยมี นางสาวสุฐาธรรม อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก และนายธนู เพชรพรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและหัวหน้าส่วน ร่วมประชุมเพื่อรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว และพิจารณาเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2566 (ขั้นแปรญัตติ) รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 (ขั้นลงมติ) และพิจารณาเรื่องอื่นๆ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

โครงการฝึกอบรมเรียนรู้ด้านอาชีพเสริมสร้างรายได้ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวสุฐาธรรม อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเรียนรู้ด้านอาชีพเสริมสร้างรายได้ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ สตรี ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส อสม. ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป จำนวน 70 คน โดยมุ่งเน้นให้ความรู้ด้านอาชีพ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีรายได้จากการประกอบอาชีพ จากหลักสูตรขนมวุ้นแฟนซี ขนมดอกจอก เพื่อนำความรู้ไปต่อยอด พัฒนาการ ตามสถานการณ์ปัจจุบัน

โครงการต้นไม้ของแม่ดูแลผืนแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 จังหวัดลพบุรี โดยคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ได้จัดทำโครงการต้นไม้ของแม่ดูแลผืนแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณวัดกลาง ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมี ว่าที่ ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอเมืองลพบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน #นางสาวสุฐาธรรม อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก นำคณะข้าราชการ ลูกจ้าง ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางขันหมาก เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสืบสานพระราชกรณียกิจในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ บริเวณวัดกลาง ตำบลบางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากองค์การบริหารส่วนตำบลบางหมาก ขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1
#นำโดย นายสมเกียรติ์ พันธุ์ชื่น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายธนู เพชรพรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา เพื่อประชุมจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2566 และวาระอื่น ๆ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2565

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 น. นางสาวสุฐาธรรม อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน และข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ ซึ่งมีการมอบเกียรติบัตร เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติของสตรี ที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับแต่ละหมู่บ้านในตำบลบางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี โดย ว่าที่ ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้นำข้าราชการและประชาชนผู้ร่วมงาน ร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โครงการพัฒนาเยาวชนนักสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคม ให้รู้เท่าทันและฉลาดในการใช้สื่อดิจิทัล ประจำปี 2565

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นางสาวสุฐาธรรม อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้เป็นประธานในพิธีเปิด #โครงการพัฒนาเยาวชนนักสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคม ให้รู้เท่าทันและฉลาดในการใช้สื่อดิจิทัล ประจำปี 2565 โดยได้เรียนเชิญ นางสาวกิตติญา ศรีสุทโธ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้เด็กๆ ได้รู้เท่าทันและฉลาด ในการใช้สื่อดิจิทัลการใช้สื่อโซเชียล สื่อออนไลน์ ต่าง ๆ

โครงการโคกหนองนา ลพบุรี ร่วมใจ ปลูกต้นไม้ 9,990  ต้น เฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เมื่อเวลา 09.00 น.  นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการโคกหนองนา ลพบุรี ร่วมใจ ปลูกต้นไม้ 9,990  ต้น เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้ 9 ตามรอยพ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดย นางสาวสุฐาธรรม อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก และ นายธนู  เพชรพรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565  ครั้งที่ 1

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565  ครั้งที่ 1 เวลา 10.00 น. นำโดย นายสมเกียรติ์ พันธุ์ชื่น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บางขันหมาก และนางสาวสุฐาธรรม อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เป็นผู้เปิดประชุมสภาดังกล่าว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก