โครงการโคกหนองนา ลพบุรี ร่วมใจ ปลูกต้นไม้ 9,990  ต้น เฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เมื่อเวลา 09.00 น.  นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการโคกหนองนา ลพบุรี ร่วมใจ ปลูกต้นไม้ 9,990  ต้น เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้ 9 ตามรอยพ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดย นางสาวสุฐาธรรม อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก และ นายธนู  เพชรพรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565  ครั้งที่ 1

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565  ครั้งที่ 1 เวลา 10.00 น. นำโดย นายสมเกียรติ์ พันธุ์ชื่น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บางขันหมาก และนางสาวสุฐาธรรม อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เป็นผู้เปิดประชุมสภาดังกล่าว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

มอบของอุปโภคบริโภคและเงินทุนเพื่อใช้จ่ายในครัวเรือนให้กับนางพะ ออกแมน หมู่ 1 ตำบลบางขันหมาก

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นางสาวสุฐาธรรม อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากได้เข้าร่วมเดินหน้าขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบบพุ่งเป้า ด้วยข้อมูล TPMAP  โดยลงพื้นที่มอบของอุปโภคบริโภคและเงินทุนเพื่อใช้จ่ายในครัวเรือนให้กับนางพะ ออกแมน หมู่ 1 ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ร่วมกับคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเมืองลพบุรี โดยมีพระครูสิริจริยาภรณ์  เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมคณะ ตามโครงปันน้ำใจ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอเมืองลพบุรี และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ร่วมมอบของใช้และเงินเพื่อใช้จ่ายในครัวเรือนให้กับนางพะ ออกแมน หมู่ 1 ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นางสาวสุฐาธรรม อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกรียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” ประจำปี พ.ศ.2565 ณ วัดกลาง

กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดวัดกลาง

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 นางสาวสุฐาธรรม อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. และ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดวัดกลาง ณ วัดกลาง ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี” โดยมีว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธานการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้ ทั้งนี้ยังมี เจ้าหน้าที่ปกครอง พนักงานราชการกำลังพล อส.อำเภอเมืองลพบุรีที่ 1 กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ ด้านระเบียบและกฎหมายท้องถิ่นสร้างเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565  นางสาวสุฐาธรรม   อ่อนไสว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เป็นประธานใน โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ ด้านระเบียบและกฎหมายท้องถิ่นสร้างเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

ประชุมการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ประจำปี 2565

เมื่อในวันที่ 22  มีนาคม  2565  นางสาวสุฐาธรรม   อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และ เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมผู้นำหมู่บ้านในตำบลบางขันหมาก ได้เข้าร่วมประชุมการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ประจำปี 2565 ณ ห้องประสุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

ร่วมโครงการเดินหน้าขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบบพุ่งเป้า ด้วยข้อมูล TPMAP

ในวันที่ 21 มีนาคม 2565 นางสาวสุฐาธรรม   อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และทั้งเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  ได้เข้าร่วมโครงการ เดินหน้าขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบบพุ่งเป้า ด้วยข้อมูล TPMAP  ได้คัดเลือกครัวเรือนตัวอย่างจำนวน 3 ครัวเรือน ในเขตพื้นที่ หมู่ 1 และหมู่ 2  ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี     โดยทั้งนี้ได้ มีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอเมืองลพบุรี และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ร่วมกันสอบถามปัญหาของชาวบ้านเพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นและส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนต่อไป

นายกอบต.บางขันหมาก ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมผู้สูงอายุและผู้พิการที่ยากจนอยู่ในสภาวะลำบากและสมควรให้ความช่วยเหลือ

ในวันนี้ที่ 8 มีนาคม 2565 นางสาวสุฐาธรรม  อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมทั้ง นักพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่   ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมผู้สูงอายุและผู้พิการที่ยากจนอยู่ในสภาวะลำบากและสมควรให้ความช่วยเหลือในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนำบลบางขันหมาก พบว่ามีผู้ประสบปัญหาทางสังคม มีความเป็นอยู่ที่ลำบาก และมีฐานะยากจน จึงดำเนินการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า

แต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กาบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้แต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กาบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เมื่อมีผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบเหตุสาธารณภัย(อัคคีภัย) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2565 มีประชาชนได้รับความเดือดร้นเป็นบ้านพัก อาศัยเสียหาย 2 ครัวเรือน  
ในวันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก