โครงการถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558  องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัดกิจกรรมโครงการถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5  ธันวาคม  2558  โดยมีนายกฯอบต.บางขันหมากเป็นประธาน ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีรองนายกอบต.ฯ เจ้าหน้าที่และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและประชาชนในตำบลบางขันหมากเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

โครงการการศึกษาต่อเนื่อง (การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต) กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันอัคคีภัยในชุมชน ให้กับประชาชน

อบต.บางขันหมาก ร่วมกับ กศน.อ.เมืองลพบุรี  ดำเนินการจัดโครงการการศึกษาต่อเนื่อง (การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต) กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันอัคคีภัยในชุมชน ให้กับประชาชน โดยมีนางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ  ในวันพฤหัสบดีที่ 26  กุมภาพันธ์  2558  เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

โครงการถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ และพัฒนาสถานที่สาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557

เนื่องในวันเฉลิมพระช …