ลงพื้นที่ เป็นตัวแทน นำสิ่งของบริจาค ที่ได้รับมา เพื่อไปมอบให้กับบ้านผู้ประสบอัคคีภัยในตำบลบางขันหมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก นำโดย นางสาวสุฐาธรรม   อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  ได้ลงพื้นที่ เป็นตัวแทน นำสิ่งของบริจาค ที่ได้รับมา เพื่อไปมอบให้กับบ้านผู้ประสบอัคคีภัย

ผู้ว่าลพบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ในพื้นที่หมู่ที่ ๖ ตำบลบางขันหมาก

ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี     นางวัชราภรณ์  รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ/มอบสิ่งของช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ในพื้นที่หมู่ที่ ๖ ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ลงพื้นที่สำรวจ โรงผลิตน้ำประปา ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ทั้ง 2 โรงผลิต

วันที่ 3 มีนาคม 2565  นางสาวสุฐาธรรม   อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และ สมาชิก อบต. ได้ลงพื้นที่สำรวจ โรงผลิตน้ำประปา ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ทั้ง 2 โรงผลิต เพื่อที่จะให้ทราบปัญหา

ช่วยเหลือประชาชน กรณีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 08:30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้ให้การช่วยเหลือประชาชน กรณีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยการมอบเครื่องบริโภค(ข้าวสาร)  และส่งมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบางขันหมาก ผ่านทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  โดยมีนางสาวสุฐาธรรม  อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับ คณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบางขันหมาก  เป็นตัวแทน รับมอบ เครื่องบริโภค (ข้าวสาร) เพื่อนำแจกจ่ายแก่ประชาชนในตำบลบางขันหมาก ต่อไป

ประชุมพนักงาน โดยมอบนโยบายที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในการสร้างทัศนคติให้เจ้าหน้าที่ มีค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตในการบริการที่ดี

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดย นางสาวสุฐาธรรม อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ จัดประชุมพนักงาน โดยมอบนโยบายที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในการสร้างทัศนคติให้เจ้าหน้าที่ มีค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตในการบริการที่ดี ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

แจกถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้แจกถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19  ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการหรือออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ.2560 

งาน “เธียเริ่มเจี๊ยะเปิงฟะ” ครั้งที่ ๑๕

ในวันเสาร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก นำโดย นางสาวสุฐาธรรม อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากพร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา และ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้เข้าร่วม กิจกรรม “เธียเริ่มเจี๊ยะเปิงฟะ” ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๕ ณ วัดอัมพวัน ตำบลบางขันหม่ก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี นายสุภกิณห์ แวงซิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

การตรวจคัดกรอง Covid – 19 เชิงรุก ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)

เมื่อวันที่  21 กุมภาพันธ์ เวลา 08.30น. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก นำโดยนางสาวสุฐาธรรม อ่อนไสว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จัดให้มีการตรวจคัดกรอง Covid – 19 เชิงรุก ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ โดยโอกาสนี้  นางสาวสุฐาธรรม อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ให้ความร่วมมือและเข้ารับการตรวจ ณ อาคารอเนกประสงค์งค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

 คณะทำงานขับเคลื่อนการประเมิน ITA ลงพื้นที่เพื่อประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและเตรียมความพร้อม 2565

 คณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integity and Transparency Assessment :ITA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ได้ลงพื้นที่เพื่อประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและการเตรียมความพร้อมในการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก 

กิจกรรมปลูกจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ณ หมู่ที่ 4 ถนนหลังวัดสิงห์ทอง ตำบลบางขันหมาก

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดย นายพรชัย ร่วมสมัคร ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ณ หมู่ที่ 4 ถนนหลังวัดสิงห์ทอง ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี