มอบของอุปโภคบริโภคและเงินทุนเพื่อใช้จ่ายในครัวเรือนให้กับนางพะ ออกแมน หมู่ 1 ตำบลบางขันหมาก

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นางสาวสุฐาธรรม อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากได้เข้าร่วมเดินหน้าขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบบพุ่งเป้า ด้วยข้อมูล TPMAP  โดยลงพื้นที่มอบของอุปโภคบริโภคและเงินทุนเพื่อใช้จ่ายในครัวเรือนให้กับนางพะ ออกแมน หมู่ 1 ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ร่วมกับคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเมืองลพบุรี โดยมีพระครูสิริจริยาภรณ์  เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมคณะ ตามโครงปันน้ำใจ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอเมืองลพบุรี และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ร่วมมอบของใช้และเงินเพื่อใช้จ่ายในครัวเรือนให้กับนางพะ ออกแมน หมู่ 1 ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นางสาวสุฐาธรรม อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกรียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” ประจำปี พ.ศ.2565 ณ วัดกลาง

กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดวัดกลาง

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 นางสาวสุฐาธรรม อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. และ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดวัดกลาง ณ วัดกลาง ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี” โดยมีว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธานการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้ ทั้งนี้ยังมี เจ้าหน้าที่ปกครอง พนักงานราชการกำลังพล อส.อำเภอเมืองลพบุรีที่ 1 กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ ด้านระเบียบและกฎหมายท้องถิ่นเสร้างเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565  นางสาวสุฐาธรรม   อ่อนไสว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เป็นประธานใน โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ ด้านระเบียบและกฎหมายท้องถิ่นสร้างเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

ประชุมการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ประจำปี 2565

เมื่อในวันที่ 22  มีนาคม  2565  นางสาวสุฐาธรรม   อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และ เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมผู้นำหมู่บ้านในตำบลบางขันหมาก ได้เข้าร่วมประชุมการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ประจำปี 2565 ณ ห้องประสุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

ร่วมโครงการเดินหน้าขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบบพุ่งเป้า ด้วยข้อมูล TPMAP

ในวันที่ 21 มีนาคม 2565 นางสาวสุฐาธรรม   อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และทั้งเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  ได้เข้าร่วมโครงการ เดินหน้าขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบบพุ่งเป้า ด้วยข้อมูล TPMAP  ได้คัดเลือกครัวเรือนตัวอย่างจำนวน 3 ครัวเรือน ในเขตพื้นที่ หมู่ 1 และหมู่ 2  ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี     โดยทั้งนี้ได้ มีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอเมืองลพบุรี และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ร่วมกันสอบถามปัญหาของชาวบ้านเพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นและส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนต่อไป

นายกอบต.บางขันหมาก ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมผู้สูงอายุและผู้พิการที่ยากจนอยู่ในสภาวะลำบากและสมควรให้ความช่วยเหลือ

ในวันนี้ที่ 8 มีนาคม 2565 นางสาวสุฐาธรรม  อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมทั้ง นักพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่   ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมผู้สูงอายุและผู้พิการที่ยากจนอยู่ในสภาวะลำบากและสมควรให้ความช่วยเหลือในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนำบลบางขันหมาก พบว่ามีผู้ประสบปัญหาทางสังคม มีความเป็นอยู่ที่ลำบาก และมีฐานะยากจน จึงดำเนินการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า

แต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กาบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้แต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กาบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เมื่อมีผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบเหตุสาธารณภัย(อัคคีภัย) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2565 มีประชาชนได้รับความเดือดร้นเป็นบ้านพัก อาศัยเสียหาย 2 ครัวเรือน  
ในวันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

ลงพื้นที่ เป็นตัวแทน นำสิ่งของบริจาค ที่ได้รับมา เพื่อไปมอบให้กับบ้านผู้ประสบอัคคีภัยในตำบลบางขันหมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก นำโดย นางสาวสุฐาธรรม   อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  ได้ลงพื้นที่ เป็นตัวแทน นำสิ่งของบริจาค ที่ได้รับมา เพื่อไปมอบให้กับบ้านผู้ประสบอัคคีภัย

ผู้ว่าลพบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ในพื้นที่หมู่ที่ ๖ ตำบลบางขันหมาก

ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี     นางวัชราภรณ์  รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ/มอบสิ่งของช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ในพื้นที่หมู่ที่ ๖ ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี