โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จัดโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลบางขันหมาก ในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมแปลงขยะปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง ประจำปี 2564

“กลุ่มแปลงขยะปันน้ำใจ” องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้เชิญชวน ให้ประชาชนชาวตำบลบางขันหมาก ร่วมบริจาค ขยะรีไซเคิล ขวดพลาสติก ขวดแก้ว ลังกระดาษ ฯลฯ เพื่อนำมาใช้ในกิจกรรม “แปลงขยะปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง” โดยรายได้จากการขายขยะ รีไซเคิล ทางกลุ่มได้จัดซื้อ “ของขวัญวันเด็ก” ให้น้อง ๆ ในเขตตำบลบางขันหมาก ในช่วงเดือน มกราคม 2564 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกิจกรรมกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากในครั้งนี้ อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมแปลงขยะปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง ประจำปี 2564”

ลอยผ้าป่าทางเรือมอญบางขันหมาก ครั้งที่ 18

นางณัฐกานต์   เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมทั้งพนักงาน ได้ร่วมกิจกรรม ประเพณีลอยผ้าป่าทางเรือมอญบางขันหมาก ครั้งที่ 18 ณ วัดอัมพวัน ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี อ่านเพิ่มเติม “ลอยผ้าป่าทางเรือมอญบางขันหมาก ครั้งที่ 18”

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ประจำปี 2563

เมื่อวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ณ วัดทองแท่งนิสยาราม ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี

อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ประจำปี 2563”

โครงการสืบสานประเพณีไทยรามัญ ประจำปี 2563

นางณัฐกานต์   เขื่อนจันทึก  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมทั้ง พนักงานส่วนตำบล ได้ร่วม โครงการสืบสานประเพณีไทยรามัญ งานปิดทองชักรูปหลวงปู่ทอกลัก สุวรรณสาโร ประจำปี 2563 อ่านเพิ่มเติม “โครงการสืบสานประเพณีไทยรามัญ ประจำปี 2563”

กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน ตุลาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมทั้ง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ทำความสะอาด ภายในบริเวณวัดทองแท่งนิสยาราม ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ที่ทำให้แก่ชุมชน ของตำบลบางขันหมาก โดยทางอบต.ได้จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ให้กับหน่วยงาน สถานที่ต่าง ๆ ในตำบลบางขันหมากขึ้นเป็นประจำทุก ๆ เดือน

อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน ตุลาคม 2563”

กิจกรรม “ แปลงขยะ ปันสุข “ ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก นำโดย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ร่วมด้วยประชาชนในเขตตำบลบางขันหมาก  ร่วมมือร่วมใจคัดแยกขยะรีไซเคิล โดยกลุ่มได้นำเงินจากการขายขยะรีไซเคิล  มาจัดกิจกรรมเลี้ยงผัดไทย น้ำดื่ม น้ำเฉาก๊วย  ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในวันแจกเบี้ยยังชีพ 

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัดทำ  โครงการ/กิจกรรมดีเด่นหรือมีความสำคัญ ฯลฯ ตามมิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดที่ 4 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2563 ในวันที่ 3  กันยายน  พ.ศ.2563 ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง 9 ตามรอยพ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลบางขันหมาก อ่านเพิ่มเติม “โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2563”

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัดกิจกรรม แก่ ศพด.ในเขตตำบลบางขันหมาก ในโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ2563 ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง ๙ ตามรอยพ่อ หมู่ที่ 1 ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี

อ่านเพิ่มเติม “โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ2563”

ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 นางณัฐกาณต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  พร้อมทั้ง พนักงานอบต. เข้าร่วมสืบสานประเพณีของชาวมอญบ้านบางขันหมาก ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง  ในวันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10  ณ วัดอัมพวัน ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

อ่านเพิ่มเติม “ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง ประจำปี 2563”