ช่องทางอิเล็กทรอนิสก์ สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ขอเผยแพร่่ช่องทางอิเล็กทรอนิสก์ สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แต่งตั้งคณะทำงานประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 นั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านการรับรเื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน จึงขอแต่งตั้งคณะทำงาน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุดตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป้นห้องชุดตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 จึงขอประกาศตามเอกสารแนบท้าย

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 ด้วยเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่เดื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบของประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัย ในด้านการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 14 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน เพื่อมิให้กระทบสิทธิของผู้เสียภาษี และเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 ได้อย่างทั่วถึง

นายกอบต.บางขันหมาก รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ เป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565นายกอบต.บางขันหมาก

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 นางสาวสุฐาธรรม  อ่อนไสว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้เข้ารับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ เป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีผลคะแนนในระดับ AA

รับโอนพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (กรณีว่างใหม่)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (กรณีว่างใหม่) ภายใน 60 วัน นับแต่ัวันที่ตำแหน่งว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากมากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การสะท้อนปัญหาความต้องการ ความเดือดร้อนต่างๆ ที่ได้รับ ตลอดจนเพื่อร่วมกันตรวจสอบความถูก้องและความโปร่งใสในการดำเนินการโครงการต่างๆ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 นั้น บัดนี้การประเมินเสร็จสิ้นแล้ว ผลการประเมินขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก อยู่ในระดับ AA ได้รับคะแนน 98.58 คะแนน 

ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิท-19) ส่งผลให้เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศได้รับผลกระทบ เพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชนผู้เสียภาษีให้ผู้เสียภาษีมีเวลาชำระภาษีมากขึ้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาศัยอำนาจตามมาตรา 14 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เห็นชอบให้ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการและแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 3 เดือน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย