กำหนดเวทีประชาคม แผนชุมชน แผนพัฒนาตำบล แผนการคัดแยกขยะที่ต้นทาง และแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก กำหนดเวทีประชาคมแผนชุมชน แผนพัฒนาตำบล แผนการคัดแยกขยะที่ต้นทาง และแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จึงขอเรียนเชิญประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบางขันหมาก ได้เข้าร่วมการทำเวทีประชาคมประจำปี ๒๕๖๐ ของตำบลบางขันหมาก ตามวันและเวลา สถานที่ต่อไปนี้

ขอเชิญชวนร่วมจุดเทียนศรัทธา ตามรอยมหาราชาภูมิพล

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “จุดเทียนศรัทธา ตามรอยมหาราชาภูมิพล” กิจกรรมครบรอบปีที่ 17 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯ ทรงเปิดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล แผนชุมชนและรับฟังปัญหาสถานการณ์ยาเสพติด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จะดำเนินการประชุมประคม ระหว่างวันที่ 7-14 มีนาคม 2559 เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. จัดทำแผนพัฒนาตำบล 3 ปี (2560-2562) ประจำปีงบประมาณ 2559 2. รับฟังปัญหาเรื่องสถานการณ์ยาเสพติด 3. ทำแผนชุมชน โดยมีกำหนดการดังนี้

กำหนดการทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน อบต.บางขันหมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนมาเข้าร่วมเวทีประชาคมหมู่บ้าน  เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ร่วมคิด/ร่วมวางแผน เช่นให้ข้อมูล  ข้อเท็จจริง  ให้ความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของ อบต.ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  และเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน  เพื่อนำมาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 3 ปี (พ.ศ.2559-2561)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  โดยมีกำหนดตั้งแต่วันที่  7 – 15 มีนาคม 2558

การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และคนพิการ รายใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนมาก่อนและรายเก่าที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ประจำปีงบประมาณ 2559

การรับขึ้นทะเบียนผู้ …