ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ.2566

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามขั้นตอนนั้น อาศัยตามอำนาจฯ จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ขอประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ขอประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามขั้นตอนและวิธีการของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และ 3 ตามพระราชบัญญัติสภาตบลและองค์การบริหารส่วนตำบล โดยผ่านการเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 และการอนุมัติของนายอำเภอเมืองลพบุรี จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตามที่นายอำเภอเมืองลพบุรี ได้พิจารณาอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และได้ส่งข้อบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังกล่าวเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากประกาศใช้นั้น บัดนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ลงนามประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามขั้นและวิธีการของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ.2543 และมาตรา 87 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 โดยผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ในการประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 ส.ค.2561 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 ส.ค.2561 และการอนุมัติของนายอำเภอเมืองลพบุรี จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้ รายละเอียดตามไฟล์แนบ