ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ขอประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ขอประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามขั้นตอนและวิธีการของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และ 3 ตามพระราชบัญญัติสภาตบลและองค์การบริหารส่วนตำบล โดยผ่านการเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 และการอนุมัติของนายอำเภอเมืองลพบุรี จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตามที่นายอำเภอเมืองลพบุรี ได้พิจารณาอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และได้ส่งข้อบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังกล่าวเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากประกาศใช้นั้น บัดนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ลงนามประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามขั้นและวิธีการของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ.2543 และมาตรา 87 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 โดยผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ในการประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 ส.ค.2561 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 ส.ค.2561 และการอนุมัติของนายอำเภอเมืองลพบุรี จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้ รายละเอียดตามไฟล์แนบ