คู่มือและแนวปฏิบัติเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น จากระบบ ซี เป็นระบบแท่ง

ท่านสามารถดูฉบับออนไ …