ขอนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ขอนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากขอเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2566 โดยพร้อมเพรียงกัน

ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  จึงขอเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานทีดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน (แต่งกายชุดเครื่องแบบกากี) โดยมีระเบียบวาระการประชุมตามเอกสารแนบท้าย

เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ระหว่าฃงวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  จึงขอเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานทีดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน (แต่งกายชุดเครื่องแบบกากี) โดยมีระเบียบวาระการประชุมตามเอกสารแนบท้าย