รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้มีมติรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ตามเอกสารแนบท้าย

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก สมัยสามัญ สมัยที่ ประจำปี ครั้งที่

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ครั้งแรก

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น กำหนดให้เลขานุการฯ ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ บัดนั้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ครั้งแรก วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย