ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม แคลเซียมไฮโปคลอไรต์ ปูนขาว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม แคลเซียมไฮโปคลอไรต์ ปูนขาว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น มีผู้ชนะการเสนอราคาโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกกระบะ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้มีโครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกกระบะ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด ตามความละเอียดแจ้งแล้วนั้น เนื่องจาก ข้อมูลผิดพลาด

การรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการตรวจอสบการจ่ายพัสดุ งวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ปรากฎว่าการรับ-จ่าย เป็นไปอย่างถูกต้องพัสดุคงเหลือมีอยู่ตรงตามบัญชีทะเบียน และจำหน่ายพัสดุชำรุดหรือเสียหาย เสื่อมคุณภาพหรือสูญหายเรียบร้อยแล้ว

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม แคลเซียมไฮโปคลอไรต์ ปูนขาว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม แคลเซียมไฮโปคลอไรต์ ปูนขาว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะรถยนต์ ทะเบียน กง 3960

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้มีโครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะรถยนต์ ทะเบียน กง 3960 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น เนื่องจาก ข้อมูลผิดพลาด 

ประกาศยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการทำอาหารและอาหารว่าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้มีโครงการทำอาหารและอาหารว่าง ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น เนื่องจากข้อมูลผิดพลาด 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 4 ลบ.ม. 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัพท้าย ขนาด 4 ลบ.ม. 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น มีผู้ชนะการเสนอราคาโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จ้างออกแบบงานก่อสร้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก มีความประสงค์จะจ้างออกแบบงานก่อสร้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยมีราคากลางค่าจ้างผู้ให้บริการออกแบบงานก่อสร้างในครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 415,553 บาท ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่เอกสารแนบท้ายประกาศ

ยกเลิกประกาศจ้างออกแบบงานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เรื่องจ้างออกแบบงานก่อสร้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากขอยกเลิกประกาศดังกล่าว เนื่องจาก ข้อมูลผิดพลาด 

จ้างออกแบบงานก่อสร้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก มีความประสงค์จะจ้างออกแแบบงานก่อสร้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยมีราคากลางค่าจ้างผู้ให้บริการออกแบบงานก่อสร้างในครั้งเป็นเงิน 415,553 บาท โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 4 ลบ.ม. 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก มีความประสงค์ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบบรรทุกแบบอัดท้าย ขนาด 4 ลบ.ม. 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ขอบเขตงาน TOR โครงการจ้างออกแบบก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) เพื่อให้การปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากรองรับการปฏิบัติงาน และความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวยังไม่มีแบบรูปรายการที่จะใช้ดำเนินการก่อสร้าง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดจ้างที่ปรึกษาออกแบบเพื่อให้ได้แบบรูปรายการ และรายการประกอบแบบที่สามารถนำไปก่อสร้างได้ จึงกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างออกแบบงานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เรื่องประกวดราคาจ้างออกแบบงานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 นั้น ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว เนื่องจากข้อมูลผิดพลาด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ตารางแสดงวงเงินโครงการจ้างออกแบบก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ขอแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางการจ้างออกแบบ วงเงิน 450,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย