ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 จากสามแยกบ้านนายโกมินทร์ ถึงเขตหมู่ที่ 3

เอกสารแนบ แบบ บก .01 …