ตารางแสดงวงเงินโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม แคลเซียมไฮโปคลอไรต์ ปูนขาว) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

เอกสารแนบ ราคากลางสา …