ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น จึงขอยกเลิกตามประกาศต่อไปนี้

ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลืออก โครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ในงานซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 4 ที่ชำรุด จำนวน 3 รายการ

เอกสารแนบ Document ( …

ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกกระบะ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้มีโครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกกระบะ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด ตามความละเอียดแจ้งแล้วนั้น เนื่องจาก ข้อมูลผิดพลาด