มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากจึงได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ที่บัญญัติให้หน่วยงานรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้อย่างสะดวก โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากได้จัดข้อมูลไว้ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของการบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก และเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานและการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย จึงดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นกับมาตรการความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นกับมาตรการความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จึงได้จัดทำมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก และเพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากต่อไป