การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

แบบรายงานการประเมินจริยธรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัะฐรายงานการนำผลการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

โครงการมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริงานบุคคล

เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทำงานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น ตามเอกสารแนบท้าย

การจัดทำแนวปฏิบัติ Do’s and Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม

ตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2570 โดยเป็นไปตามแนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จึงจัดทำแนวปฏิบัติ Do’s and Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างไปแล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ฯ จึงให้ยกเลิกประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ที่อ้างถึง และให้จัดทำเป็นประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากแทน เพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของข้าราชการในสังกัด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น พ.ศ.2566

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติการใช้ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น พ.ศ.2566 เพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมและกลไกในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัดทำระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร พ.ศ.2566 เพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารในสังกัด ให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมและกลไกในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรมเพื่อกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ ทั้งการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย