รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี ( พ.ศ.2562 – 2564 ) เพื่อใช้เป็นกรอบดำเนินงานในการป้องกันการทุจริตภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ดำเนินการตามแผนการป้องกันการทุจริต 3 ปี ( พ.ศ.2562 – 2564 ) สิ้นสุดลง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้มอบหมายให้ส่วนราชการภายในรับไปดำเนินการ และบัดนี้การดำเนินการตามแผนฯ ประจำปี พ.ศ.2564 ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการ พร้อมทั้งระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ สำหรับกรอบแผนการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย