รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

การรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการตรวจอสบการจ่ายพัสดุ งวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ปรากฎว่าการรับ-จ่าย เป็นไปอย่างถูกต้องพัสดุคงเหลือมีอยู่ตรงตามบัญชีทะเบียน และจำหน่ายพัสดุชำรุดหรือเสียหาย เสื่อมคุณภาพหรือสูญหายเรียบร้อยแล้ว

สรุปผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปีงบประมาณ 2563 ประจำไตรมาสที่ 4

เอกสารแนบ ประจำไตรมา …

สรุปผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปีงบประมาณ 2563 ประจำไตรมาสที่ 3

เอกสารแนบ ประจำไตรมา …

สรุปผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปีงบประมาณ 2563 ประจำไตรมาสที่ 2

เอกสารแนบ ประจำไตรมา …

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2562)

เอกสารแนบ รายงานประจ …