ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2564)

Order by วันที่ ชื่อ …

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563)

เอกสารแนบ ไตรมาส 1 ป …

การรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการตรวจอสบการจ่ายพัสดุ งวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ปรากฎว่าการรับ-จ่าย เป็นไปอย่างถูกต้องพัสดุคงเหลือมีอยู่ตรงตามบัญชีทะเบียน และจำหน่ายพัสดุชำรุดหรือเสียหาย เสื่อมคุณภาพหรือสูญหายเรียบร้อยแล้ว

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2563)

เอกสารแนบ รายงานประจ …

สรุปผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปีงบประมาณ 2563 ประจำไตรมาสที่ 4

เอกสารแนบ ประจำไตรมา …

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2563)

เอกสารแนบ รายงานประจ …

สรุปผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปีงบประมาณ 2563 ประจำไตรมาสที่ 3

เอกสารแนบ ประจำไตรมา …