รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในการป้องกันและฟื้นฟูจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามที่จังหวัดได้แจ้งแนวทางการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จึงรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในการป้องกันและฟื้นฟูจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

รายงานควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ( รายงานตามระเบียบข้อ 5 ) ประจำปีงบประมาณ 2561

เพื่อให้การดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จึงได้ดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายใน เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล การรายงานทางการเงินเชื่อถือได้ และสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ แล้วรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากจึงได้นำมาตรฐานการควบคุมภายในนี้ไปเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อติดตามและประเมินการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

รายงานผลการตรวจสอบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ สำรหับปีสิ้นสุดเดียวกันถูกต้องตามที่ควนในสาระสำคัญตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยประกาศใช้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้