ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของ อบต.บางขันหมาก

 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากขอประชาสัมพันธ์  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของ อบต. บางขันหมาก เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการได้ เป็นสถานที่จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู การดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ อีกหนึ่งช่องทางสำหรับการขอข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท่านสามารแจ้งเรื่องผ่านทาง inbox ของ facebook อบต.บางขันหมาก

การติดตั้งตู้รับความคิดเห็นของประชาชน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  ได้ติดตั้งตู้รับความคิดเห็น  เพื่อให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะ  ในการบริหารงานกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลนำข้อมูลไปพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงาน หรือการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างถูกต้องทั่วถึง

ดังนั้น  จึงประกาศมาเพื่อให้ผู้ประสบปัญหา หรือต้องการเสนอแนะ  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน  การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  ประชาชนสามารถเขียนข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นลงในตู้รับข้อคิดเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  โดยมีกำหนดเปิดตู้รับความคิดเห็นในทุกๆ วันที่ 30 ของทุกเดือน  หรือสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง Facebook/ Page Facebook มาได้ทาง inboxFacebook หรือ Inbox Page Facebook ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการขึ้น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  เพื่อให้บริการประชาชนด้านข้อมูลข่าวสาร สามารถค้นคว้า ตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างโปร่งใส  มีโอกาสในการรับข้อมูล สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้ถูกต้องกับความเป็นจริง