ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตของอบต.บางขันหมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ขอประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตของอบต.บางขันหมาก เพื่อให้การบริหารราชการดำเนินไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเพื่อสามารถบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนได้

การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

ด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ได้มีประกาศฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557  ให้จัดจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม  เพื่อทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์   ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา  รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน  และทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วม  ตามมาตรา  32  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากจึงได้จัดตั้ง ศูนย์ดำรงธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากขึ้น  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก