สรุปผลการเก็บสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ขอรายงานสรุปการเก็บสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.บางขันหมาก ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2565) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย