แผนเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและ แรงจูงใจ ในการทํางานของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566

องค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก ได้แต่งตั้งคณะทํางานเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร องค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก เพื่อรับผิดชอบ กํากับ ติดตามความก้าวหน้าของผลการดําเนินงาน จึงได้จัดทําแผนเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพัน ความพึง พอใจและแรงจูงใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 และแผนปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ขึ้นเพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดําเนินงานต่อไป

แผนการพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ( พ.ศ. 2564 – 2566 )

การจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก นั้น ได้คํานึงถึง ภารกิจ อํานาจหน้าที่ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของตนเอง รวมทั้งบทบาทขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยได้กําหนดหลักสูตรการพัฒนา สําหรับบุคลากรแต่ละตําแหน่ง ให้ได้รับการพัฒนาในหลาย ๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง ด้าน การบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก ต่อไป

รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น จำนวน 2 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น จำนวน 2 อัตรา ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่ง นายช่างโยธา ผู้ประสงค์จะขอโอน ติดต่อสอบถามได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก โทรศัพท์ 036-784619 หรือที่นักทรัพยากรบุคคล โทร 089-9019780

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อดำรงตำแหน่งพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงาน จำนวน 3 อัตรา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อดำรงตำแหน่งพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงาน จำนวน 3 อัตรา ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ในวันและเวลาราชการ

หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก พ.ศ. 2563

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน ตําบลบางขันหมาก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

แผนเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและ แรงจูงใจ ในการทํางานของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก ได้แต่งตั้งคณะทํางานเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร องค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก ตามคําสั่งองค์การ บริหารส่วนตําบลบางขันหมาก ที่ 388 /2560 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เพื่อรับผิดชอบ กํากับ ติดตามความก้าวหน้าของผลการดําเนินงาน จึงได้จัดทําแผนเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและ แรงจูงใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 และแผนปฏิบัติงานประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ขึ้นเพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดําเนินงานต่อไป