แผนดำเนินงานประจำปี

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี พ.ศ. 2561 – 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากฉบับนี้ขึ้นมา  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารท้องถิ่นให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 2561-2565

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เพื่อตรวจติดตามและประเมินผลงานตามแแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 2561-2565 ซึ่งได้นำเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ขอประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 เพื่อเป็นกรอบในการกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง และการใช้ตำแแหน่งในการบริหารงานให้สอดคล้องเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจ จึงประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายอ

แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4)  เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานของงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  โดยรวบรวมปัญหาที่ต้องการดำเนินการแก้ไข  ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  และผู้มีส่วนได้เสียของงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดทำกลุ่มข้อมูลปัญหา/ความต้องการพัฒนา  และกำหนดประเด็นการพัฒนาขึ้น  เพื่อครอบคลุมทุกมิติของการพัฒนา  ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพการศึกษาและความรู้ทางด้านศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ด้านการส่งเสริมการพัฒนาด้านบุคลากร  ส่งเสริมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ส่งเสริมพัฒนาการและอนามัยเด็ก  รวมทั้งการพัฒนาด้านอาคารสถานที่ส่งแวดล้อมภายในศูนย์  และด้านความปลอดภัย   ด้านวิชาการและกิจกรรมหลักสูตร  ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน  ซึ่งเป็นมาตรฐานการการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันเป็นกรอบดำเนินการที่นำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนา  กำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  เพื่อให้เกิดภาพความสำเร็จของวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ( หมวด 5 ข้อ 26 ) กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการ ติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล ทำให้แนวทางในการดำเนินงานปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น การติดตามประเมินผล ณ สิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้น    เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อม การแจ้งเตือนภัย และการดำเนินการช่วยเหลือให้แก่หน่วยงาน  ในระดับท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ข้างเคียง ตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังเกิดภัย ถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ และสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิต   และทรัพย์สิน รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป