แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี พ.ศ. 2561 – 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากฉบับนี้ขึ้นมา  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารท้องถิ่นให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 2561-2565

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เพื่อตรวจติดตามและประเมินผลงานตามแแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 2561-2565 ซึ่งได้นำเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย