แผนการพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ( พ.ศ. 2564 – 2566 )

การจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก นั้น ได้คํานึงถึง ภารกิจ อํานาจหน้าที่ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของตนเอง รวมทั้งบทบาทขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยได้กําหนดหลักสูตรการพัฒนา สําหรับบุคลากรแต่ละตําแหน่ง ให้ได้รับการพัฒนาในหลาย ๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง ด้าน การบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก ต่อไป

แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561-2563

ตามประกาศคณะกรรมการ พนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล พัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเบข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ เพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการตาาหลักสูตรที่คณะกรรมการส่วนตำบลกำหนด โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ