แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี พ.ศ. 2561 – 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากฉบับนี้ขึ้นมา  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารท้องถิ่นให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ขอประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ