แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 ใช้ประกอบในการจัดสรรงบประมาณ และบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอำนาจหน้าที่มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจ และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 เพื่อเป็นกรอบในการกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง และการใช้ตำแหน่งในการบริหารงานให้สอดคล้งอเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจฯ จึงประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พงศ.2561-2563)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) เพื่อเป็นกรอบในการกำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง และการใช้ตำแหน่งในการบริหารงานให้สอดคล้องเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เป็นการกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการแและระดับตำแหน่ง

ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลจากเดิมกำหนดให้เป็นตามขนาดองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ้งแบ่งออกเป็น 3 ขนาด ตามเงื่อนไขที่ ก.อบต.กำหนด ประกอบมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จึงขอประกาศ การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์กาบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ