แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พงศ.2561-2563)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) เพื่อเป็นกรอบในการกำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง และการใช้ตำแหน่งในการบริหารงานให้สอดคล้องเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เป็นการกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการแและระดับตำแหน่ง

ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลจากเดิมกำหนดให้เป็นตามขนาดองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ้งแบ่งออกเป็น 3 ขนาด ตามเงื่อนไขที่ ก.อบต.กำหนด ประกอบมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จึงขอประกาศ การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์กาบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ