FUTURE NEWS

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ขอประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้กำหนดให้มีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ตามวันและเวลาดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้กำหนดให้มีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ตามวันและเวลาดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างงานบริการขับรถยนต์ ตรวจสภาพ บำรุงรักษาและรายงานความบกพร่องของรถยนต์กองช่าง และงานที่ได้รับมอบหมายอื่นของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดจ้างงานบริการขับรถยนต์ ตรวจสภาพ บำรุงรักษาและรายงานความบกพร่องของรถยนต์กองช่าง และงานที่ได้รับมอบหมายอื่นของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคาดังนี้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคาดังนี้

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัดทำระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พ.ศ.2562 เพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารในสังกัด ให้มีมาตราฐานทางจริยธรรมและกลไกในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการช่วยงานจัดเก็บรายได้ ผลิตและพิมพ์เอกสารและงานที่ได้รับมอบหมายอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดจ้างบริการช่วยงานจัดเก็บรายได้ ผลิตและพิมพ์เอกสารและงานที่ได้รับมอบหมายอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 มีผู้ชนะการเสนอราคาดังนี้

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562 – 2564)

เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จึงแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (พ.ศ.2562 – 2564) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากจึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลบางขันหมาก  (พ.ศ.2562 – 2564) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้