กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด เนื่องในวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์ และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม  2565  นางสาวสุฐาธรรม  อ่อนไสว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด เนื่องในวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์ และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565 โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565 ”1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน” โดยนำรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ปลัดจังหวัดลพบุรี นายอำเภอเมืองลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานทหาร ตำรวจ จิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองลพบุรี ร่วมดำเนินกิจกรรมจิตอาสา  โดยร่วมกันทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณวัด ขัดล้างรอบพระอุโบสถ และห้องน้ำวัด รวมทั้งปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 100,000 ตัว ลงสู่แม่น้ำลพบุรี พร้อมทั้งมอบปุ๋ยชีวภาพ เมล็ดปอเทือง และน้ำหมักชีวภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ ณ วัดมณีชลขันฑ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้กำหนดให้มีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ตามวันและเวลาดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัดทำระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พ.ศ.2562 เพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารในสังกัด ให้มีมาตราฐานทางจริยธรรมและกลไกในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562 – 2564)

เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จึงแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (พ.ศ.2562 – 2564) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากจึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลบางขันหมาก  (พ.ศ.2562 – 2564) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้