แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562 – 2564)

เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จึงแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (พ.ศ.2562 – 2564) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากจึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลบางขันหมาก  (พ.ศ.2562 – 2564) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

คอมเมนท์