โรงเรียนวัดอัมพวัน

สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 ตำบลบางขันหมาก   อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี

ครูและบุคลากรทางการศึกษา : จำนวน 12 คน (ชาย 3 คน/ หญิง 9 คน)

ข้อมูลนักเรียน : ระดับชั้นเรียนตั้งแต่อนุบาล 1 – ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง / จำนวนนักเรียน  124 คน (ชาย 59 คน/ หญิง 65 คน)

เบอร์โทรศัพท์ 036-617565 / เบอร์โทรศัพท์ผู้อำนวยการ 081-2908486

 

E-mail/ Facebook : umpawan_school@hotmail.com

คอมเมนท์