****วิสัยทัศน์การพัฒนา****

“ บางขันหมากน่าอยู่ ศิลปวัฒนธรรมเฟื่องฟู ประชาชนมีความรู้ ควบคู่คุณภาพชีวิตที่ดี ”

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากในช่วงสามปี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน
2. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มประกอบอาชีพ
2. ส่งเสริม สนับสนุนการกสิกรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข กีฬา การท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพด้านการศึกษา สาธารณสุข กีฬา และการสังคมสงเคราะห์
2. ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาอันดีงาม
3. ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด
4. ส่งเสริมการแก้ปัญหาสังคม และความเดือดร้อนของประชาชน
5. ส่งเสริม สนับสนุนการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
6. สนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริม สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม
2. ส่งเสริมการกำจัดขยะอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาบุคลากรของ อบต. ให้มีประสิทธิภาพ
2. จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ให้เหมาะสม เพียงพอสำหรับปฏิบัติงาน
3. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
4. ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของ อบต.

คอมเมนท์