คำขวัญประจำตำบล
***วิสัยทัศน์การพัฒนา*** “ บางขันหมากน่าอยู่ ศิลปวัฒนธรรมเฟื่องฟู ประชาชนมีความรู้ ควบคู่คุณภาพชีวิตที่ดี ” ***คำขวัญประจำตำบล***”อิฐมอญบางขันหมาก รกรากไทยรามัญ ลือลั่นหลวงปู่ทอกรัก เอกลักษณ์เด็กจุกโก๊ะแกละ”

การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและกำหนดผู้รับผิดชอบ

ตารางการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน อบต.บางขันหมาก

แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

เพื่อให้การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เป็นไปอย่างรวดเร็ว และถูกต้องสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 จึงให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องดำเนินการสำรวจงานในหน้าที่ และจัดทำผังกระบวนงานและกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ รวม  18  กระบวนงาน  ประกอบด้วย

Attachments:
Download this file (คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานลดขั้นตอน.doc)แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ[แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ]195 kB

การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและกำหนดผู้รับผิดชอบ

เพื่อให้การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี จึงกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการในกระบวนงานบริการประชาชน ดังต่อไปนี้

Attachments:
Download this file (ประกาศลดขั้นตอน.doc)การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและกำหนดผู้รับผิดชอบ[การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและกำหนดผู้รับผิดชอบ]170 kB

บริการข้อมูลต่างๆ