คำขวัญประจำตำบล
***วิสัยทัศน์การพัฒนา*** “ บางขันหมากน่าอยู่ ศิลปวัฒนธรรมเฟื่องฟู ประชาชนมีความรู้ ควบคู่คุณภาพชีวิตที่ดี ” ***คำขวัญประจำตำบล***”อิฐมอญบางขันหมาก รกรากไทยรามัญ ลือลั่นหลวงปู่ทอกรัก เอกลักษณ์เด็กจุกโก๊ะแกละ”

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริม(นม) ลว.28 พ.ย.2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศขอกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และปิดประกาศให้เปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (รายละเอียดแนบท้าย อาหารเสริม(นม)11,580.80.pdf)รายละเอียดแนบท้าย อาหารเสริม(นม)11,580.80[รายละเอียดแนบท้าย อาหารเสริม(นม)11,580.80]190 kB
Download this file (เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  อาหารเสริม(นม) พ.ย.60 (11,580.80).pdf)เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริม(นม) พ.ย.60 (11,580.80)[เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริม(นม) พ.ย.60 (11,580.80)]431 kB

บริการข้อมูลต่างๆ