คำขวัญประจำตำบล
***วิสัยทัศน์การพัฒนา*** “ บางขันหมากน่าอยู่ ศิลปวัฒนธรรมเฟื่องฟู ประชาชนมีความรู้ ควบคู่คุณภาพชีวิตที่ดี ” ***คำขวัญประจำตำบล***”อิฐมอญบางขันหมาก รกรากไทยรามัญ ลือลั่นหลวงปู่ทอกรัก เอกลักษณ์เด็กจุกโก๊ะแกละ”

พระปัญญาวุฒิ วุฑฺฒิโก ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

พระปัญญาวุฒิ วุฑฺฒิโก

ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านปรัชญา  ศาสนา และประเพณี

ชีวประวัติ

        พระปัญญาวุฒิ   วุฑฺฒิโก  สกุลเดิม คือ รุมรามัญ  เกิดเมื่อวันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๒  เป็นบุตรของนายเสาร์  และนางนิทรา  รุมรามัญ  มีพี่น้อง ๒  คน

การศึกษา

การศึกษาทางธรรม  นักธรรมเอก  ประโยค ๑ - ๒

- การศึกษาทางโลก สำเร็จการศึกษา  ศึกษาศาสตรบัณฑิต  และกำลังศึกษาต่อปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต

ที่อยู่ปัจจุบัน

วัดอัมพวัน  ตำบลบางขันหมาก   อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี

การทำงาน

        หน้าที่ปัจจุบัน คือ 

                -     เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี

                -     เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

                -     เป็นกรรมการบริหารโรงเรียนวัดอัมพวัน

                -     เป็นครูสอนปริยัติแผนกธรรม

รับผิดชอบในหน้าที่ดังกล่าวแล้ว  พระปัญญาวุฒิ   วุฑฺฒิโก  ยังได้สืบสาน ฟื้นฟู และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยรามัญ โดยร่วมกับหน่วยงานราชการ เช่น สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอเมืองลพบุรี และโรงเรียนต่าง ๆ จัดอบรมคุณธรรมแก่เยาวชน  บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  นำอุบาสก อุบาสิกา ไหว้พระสวดมนต์ ทำวัตรเป็นภาษามอญ นำภาษามอญมาประกอบในการสอน สอดแทรกสาระเกี่ยวกับความเชื่อ ประเพณีวัฒนธรรม ของชาวมอญให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามโอกาส และรวบรวมหนังสือบทความ ข้อมูลเกี่ยวกับชาวมอญบางขันหมาก เก็บไว้ให้ผู้สนใจได้ศึกษา

ผลงานดีเด่น

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยรามัญ

การเผยแพร่ผลงาน

ด้านศาสนา

 • โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน และบวชศีลจาริณีเฉลิมพระเกียรติ
 • จัดอบรมปฏิบัติธรรม แก่อุบาสก อุบาสิกา พุทธศาสนิกชน ในวันสำคัญต่าง ๆ
 • ร่วมกับโรงเรียนวัดอัมพวัน จัดอบรมค่ายพุทธบุตรร้อยดวงใจถวายในหลวง
 • ร่วมกับโรงเรียนวัดอัมพวัน และ อบต.บางขันหมาก จัดโครงการสืบสานบวรพุทธศาสนา  ( วิถีไทยรามัญ บางขันหมาก ) โดยนักเรียน อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันทำวัตร สวดมนต์ เป็นภาษามอญ
 • จัดทำคู่มือทำวัตรสวดมนต์มอญสำเนียงไทย
 • จัดให้มีการเรียนการสอนธรรมศึกษาในวัดอัมพวัน ในระดับชั้นธรรมศึกษาตรี และโท
 • ดำเนินการเปิดสนามสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ที่โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต
 • เป็นแกนนำให้โรงเรียนวัดอัมพวัน ดำเนินการโรงเรียนวิถีพุทธ ให้นักเรียน ครู แต่งกายด้วยชุดขาวร่วมทำบุญรักษาศีลทุกวันพระ
 • ดำเนินการจัดงานบุญเทศน์มหาชาติแบบผสมผสานไทย-รามัญ
 • จัดทำสื่อวีดีทัศน์ด้านศาสนาออกเผยแผ่ เช่น การทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น ภาษารามัญ การเจริญพระพุทธมนต์มอญ  ศาสนพิธีมอญ

ด้านประเพณีวัฒนธรรม

 • สืบสานงานวัฒนธรรมประเพณีไทยรามัญเมืองลพบุรี ปิดทองรูปเหมือนหลวงปู่ทอกรัก  สุวณฺณสาโร  ซึ่งจะมีการละเล่นพื้นบ้านที่สนุกสนาน มีขบวนแห่ที่ชาวบ้านแต่งกายชุดไทยรามัญ  มีการแสดงวิถีชาวไทยรามัญบ้านบางขันหมาก
 • สืบสาน  ฟื้นฟูการละเล่นพื้นบ้านโบราณ การรำวงย้อนยุค การก่อพระเจดีย์ทราย ในงานสงกรานต์
 • ร่วมกับหน่วยงานราชการสนับสนุนกิจกรรม ส่งเสริมเอกลักษณ์ท้องถิ่น โดยจัดขบวนและการแสดงวิถีชีวิตไทยรามัญในงานต่าง ๆ เช่น งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  งานลอยกระทง งานวันกระท้อนหวานเมืองลพบุรี เป็นต้น
 • สนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียน แต่งกายชุดไทยรามัญไปโรงเรียนสัปดาห์ละ ๑ วัน และในงานประเพณีต่าง ๆ ด้วย
 • จัดทำวีดีทัศน์เกี่ยวกับวิถีชีวิตไทยรามัญ เผยแพร่ เช่น การรำผีโรง การร้องเพลงทแยมอญพื้นบ้านดนตรีบรรเลงเพลงซอทำนอง  ทแยมอญ
 • รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่าง ๆ ของกลุ่มคนไทยรามัญ บ้านบางขันหมาก และประสานงานกับคนไทยรามัญในประเทศไทย

เกียรติคุณ

 • ได้รับยกย่องเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี สาขา ปรัชญา  ศาสนาและประเพณี จังหวัดลพบุรี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
 • ได้รับเข็มและโล่ประกาศเกียรติคุณ  ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ด้านศาสนา  ในวันครบรอบ ๕ ปีกระทรวงวัฒนธรรม  ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐  จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
Attachments:
Download this file (พระปัญญาวุฒิ วุฑฺฒิโก.pdf)พระปัญญาวุฒิ วุฑฺฒิโก[พระปัญญาวุฒิ วุฑฺฒิโก]163 kB

บริการข้อมูลต่างๆ