คำขวัญประจำตำบล
***วิสัยทัศน์การพัฒนา*** “ บางขันหมากน่าอยู่ ศิลปวัฒนธรรมเฟื่องฟู ประชาชนมีความรู้ ควบคู่คุณภาพชีวิตที่ดี ” ***คำขวัญประจำตำบล***”อิฐมอญบางขันหมาก รกรากไทยรามัญ ลือลั่นหลวงปู่ทอกรัก เอกลักษณ์เด็กจุกโก๊ะแกละ”

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้มีการจัดทำแผนอัตรากำลัง  ปี  โดยมีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้ำ มีการกำหนดตำแหน่ง  การจัดอัตรากำลัง  โครงสร้างให้เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ..2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ..2542 และเพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (.อบต.จังหวัด ตรวจสอบการกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลให้เหมาะสม  ทั้งยังใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนการใช้อัตรากำลัง การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ให้เหมาะสมอีกด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  จึงได้มีการวางแผนอัตรากำลัง   ใช้ประกอบในการจัดสรรงบประมาณและบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอำนาจหน้าที่  มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น  การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

Attachments:
Access this URL (https://www.bangkanmark.org/files/แผนอัตรากำลัง 3 ปี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2560  ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1.pdf)แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2560 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1[แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2560 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1]0.2 kB

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

                     องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก    ได้มีการจัดทำแผนอัตรากำลัง  ปี  โดยมีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้ำ    มีการกำหนดตำแหน่ง  การจัดอัตรากำลัง  โครงสร้างให้เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล     ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ..2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ..2542 และเพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (.อบต.จังหวัด ตรวจสอบการกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลให้เหมาะสม  ทั้งยังใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนการใช้อัตรากำลัง การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ให้เหมาะสมอีกด้วย

                   องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  จึงได้มีการวางแผนอัตรากำลัง   ใช้ประกอบในการจัดสรรงบประมาณและบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอำนาจหน้าที่  มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น  การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่เอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง.pdf)แผนอัตรากำลัง 3 ปี[แผนอัตรากำลัง 3 ปี]556 kB

บริการข้อมูลต่างๆ