รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตามที่ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ปีงบประมาณ 2564 และได้กำหนดมาตรการ/แนวทาง ในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้มีการกดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย